Eksamen

Læs information om eksamen
Tjekliste inden den skriftlige eksamen.

Inden eksamen
❏ Dørene lukker 8.45. Vær der kl. 8.30
❏ Husk computer og OPLADER
❏ Høretelefoner med ledning (IKKE BLUETOOTH) + musik offline
❏ Opdateret Officepakke der fungerer (du må ikke skrive i Docs) – Se guide
❏ Download drev og sites – Se guide
❏ Gem dine bøger offline
❏ Telefon slukket og i tasken
❏ Hav relevant materiale med til prøven – blyanter, formelsamlinger, (spørg lærerne)
❏ Overvej en ikke larmende madpakke

Matematik-eksamen tjekliste
❏ Installeret TI-nspire og en printer (ellers kan man ikke gemme pdf) – Se guide
❏ Se denne vejledning til, hvordan man gemmer som pdf (DET SKAL MAN)
❏ Husk computer og OPLADER
❏ Download drev og sites og bøger – Se guide
❏ Musik offline + høretelefoner (IKKE TRÅDLØS)
❏ Have relevant materiale med til prøven – blyanter, formelsamlinger, mm
❏ Dørene lukker 8.45. Vær der kl. 8.30

Retningslinjer og regler for skriftlig eksamen

Før den skriftlig eksamen

Du har pligt til at orientere dig på Lectio inden eksamensdagen, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige eksamen foregår.

Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter, inden eksamen går i gang.

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg senest 15 minutter, inden den pågældende skriftlige eksamen går i gang. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 82 30 22 22. Kontakt herefter egen læge for at få en lægeerklæring.

Hvis du kommer for sent:

– Hvis du kommer mellem kl. 8.45 og kl. 9.00 skal du vente udenfor det lokale hvor prøven foregår. Du vil blive lukket ind når vagterne tillader det. Det kan godt være efter kl. 9.00  

– Hvis du kommer efter kl. 9.00 skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge prøven. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende prøve, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

Under den skriftlige eksamen.

Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Din mobiltelefon skal slås på fly-funktion og skal under hele prøven ligge i tasken!

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig eksamen, men ikke imens.

Skolen stiller ikke computere, men printere til rådighed. Du skal selv medbringe strømforsyning til din computer. Skolen stiller USB-memory sticks til rådighed, som du kan bruge, hvis du ønsker at printe en kladde af din besvarelse.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne.

Det er ikke muligt at få lov til at ryge i løbet af eksamen.

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv.

Hvis den første time af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen eller blyant med. Du må gerne gå i gang med anden del af eksamen inden den første time af eksamen er gået. Men du må først åbne din computer og tage dine hjælpemidler frem, når den første time er gået og vagterne giver besked.

Du må gerne høre lav musik i høretelefoner, men du skal skrue ned, hvis en vagt beder dig om det. Hvis den skriftlige eksamen har en delprøve uden hjælpemidler kan du ikke høre musik under denne del af prøven, da alle hjælpemidler skal være pakket væk. Du kan aldrig høre musik fra din mobiltelefon, da den skal være pakket ned i tasken.

Bluetooth er ikke tilladt og skal være slukket på computeren under prøven. Derfor er det heller ikke tilladt at benytte trådløse høretelefoner til prøven.

Eksamen er som udgangspunkt uden netadgang:

Når eksamen går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen, og hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Hvis der er kø ved printeren må du IKKE kommunikere med de andre elever i køen om opgaven.

Eksamen uden netadgang:
På mobiltelefoner, Ipad og computer skal alle former for trådløst net være slukket! Vagterne har ret til at tjekke.

Du må under ingen omstændigheder søge informationer eller på anden vis kommunikere med omverdenen via computeren, mobiltelefon eller lignende.

Du skal sørge for at downloade ordbøger INDEN eksamen. Under eksamen vil der være adgang til Gyldendals ordbøger på nettet, men der kan være problemer med adgang og funktionalitet af Gyldendals hjemmeside.

Hvis du ønsker at gøre brug af noter eller materialer fra Google, skal du inden eksamen downloade disse til din computer. Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra eksamen.

Du kan ikke benytte google docs som skriveprogram. Sørg for at word eller lign. fungerer.

Hvis det kan downloades, skal det downloades. Mister læremidlet funktionalitet ved download kan vi dispensere, men kun for de dele af sites og undervisningsmidler der aktivt har været bragt i anvendelse i undervisningen.
Her skal det så stå i undervisningsbeskrivelsen og fremgå af positivlisten.
Positivlisten laves af din lærer og vil være til rådighed ved prøven.

Afslutning af den skriftlige eksamen.

Delprøve uden hjælpemidler:

Hvis den første time af eksamen er uden hjælpemidler, skal din besvarelse af denne del, afleveres i det udleverede omslag. Husk at udfylde omslaget, der ligger på dit bord.

Digital aflevering:

Delprøve med hjælpemidler skal afleveres digitalt. Følg vejledningen der ligger på din plads.
Husk at siderne i det dokument du afleverer skal nummereres, og lav et sidehoved med navn, klasse og fag.
Husk at din besvarelse skal gemmes som PDF.

Generelt:

Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden; vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt, læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl, og lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre.

Hvis du aflevere eksamen før tid, må du gerne forlade prøvelokalet, men du må IKKE tage din computer med. Ifølge bekendtgørelsen må hverken opgaveformuleringen eller opgavebesvarelser forlade prøvelokalet før eksamen er afsluttet. Du må derfor ikke hente din computer før eksamens afslutning.

Ved brandalarm under den skriftlige eksamen

Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger. Du må ikke tale med nogen, selvom alarmen er i gang.

Årsprøver

Årsprøver er obligatoriske.
Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

Årsprøver er obligatoriske.

Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg inden en årsprøve, skal du kontakte administrationen med det samme.

Du kommer i stedet op til en sygeårsprøve til august.

Hvor lang tid er du oppe?

Afhængig af eksamens- og prøveformen skal elever ofte have forberedelsestid til de mundtlige eksaminer. I forberedelsen må du medbringe bøger og notater.

Spørg om de nøjagtige bestemmelser og regler hos din faglærer. Der kan være stor forskel på fagenes eksamens- og prøveformer.

Hvor mange eksaminer skal du til?

I løbet af din gymnasietid skal du til 8 eksaminer + lave et studieretningsprojekt.

Typisk er en 1.g-elev til eksamen i 1-2 fag. En 2.g-elev er til eksamen i 1-3 fag, og en 3.g’er har typisk 3-6 eksaminer.

Har du ekstra fag på A-niveau (ud over de fire), skal du til en ekstra eksamen per A-niveau-fag.

Elever i 1.g og 2.g skal – ud over den/de mundtlige eksaminer – også til årsprøve i et eller flere fag.

Klage over eksamenskarakter

Hvis du ønsker at klage over en eksamenskarakter, skal du senest 2 uger efter karakterens offentliggørelse sende en skriftlig og begrundet klage til rektor på mailen eksamensklage@adm.oegnet.dk

En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen. Du kan klage over:

 • Eksaminationsgrundlaget (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav)
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Klagen skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en revurdering. Rektor tager stilling til, om klagen kan imødekommes, eller om den skal afvises.

Hvis klagen imødekommes, vil rektor bede bedømmerne give en faglig udtalelse. De sendes herefter til klageren, som kan kommentere de faglige udtalelser fra bedømmerne. Herefter træffer skolen en afgørelse. Afgørelsen kan være:

 • tilbud om en ny bedømmelse (dog ikke ved mundtlige prøver)
 • tilbud om ny prøve
 • klageren får ikke medhold (klagen afvises)

Hvis en elev får tilbudt ombedømmelse, vælger eleven selv, om vedkommende vil tage imod tilbudet.

Vær opmærksom på

Hvis du ønsker at få en skriftlig karakter revurderet, kan den selvfølgelig blive vurderet højere, men der er også risiko for, at den nye censor og læreren vurderer opgaven til en lavere karakter.

Derfor er det også en god idé at tænke sig om, inden man sender klagen af sted, og måske lige sove på det.

Værd at vide

Klagen skal være individuel og fagligt baseret. Du skal angive de faktiske omstændigheder i klagen og ikke kun, hvad du selv mener og synes. Din klage skal være konkret og faglig begrundet. Derfor skal du f.eks. ikke skrive:

 • Jeg plejer at få 10
 • Min lærer siger….

Du kan læse mere om de generelle regler for klager på Undervisningsministeriets site. Du kan klage over eksamensgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

 

 

Husk, at I skal sende klagen fra jeres oeg-mail.

Skriftlig eksamen - hvad skal du have med?

Når du skal til skriftlige eksamen, er du selv ansvarlig for, at din computer, lommeregner mv. fungerer.

Er din computer gået i stykker, og har du ikke mulighed for at låne én, kan du henvende dig til IT-afdelingen. Skolen har dog kun et begrænset antal computere til udlån.

Skolen stiller printer til rådighed, men hvis du ønsker det, må du gerne tage din egen med.

Hvis en del af prøven er uden hjælpemidler, skal du huske at medbringe en kuglepen eller blyant. Medbring også et ur, for du må ikke bruge din mobiltelefon.

Retningslinjer og regler for mundtlig eksamen

Før den mundtlige eksamen

Du har pligt til at orientere dig på Lectio inden eksamensdagen, så du ved, hvor og hvornår din mundtlige eksamen foregår. Der kan forekomme ændringer, indtil 48 timer inden din eksamen.

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg inden kl. 8 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 82 30 22 22. Kontakt herefter egen læge for at få en lægeerklæring.

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor en fra ledelsen vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen.

På din eksamensdag skal du bruge indgangen ved foyeren, hvor en vagt vil byde dig velkommen. Du skal være til stede senest 30 minutter, inden din eksamen går i gang. Du må kun være på den etage, hvor din eksamen foregår, og du må ikke opholde dig på etagerne, med mindre du skal til eksamen indenfor de kommende 30 minutter.

Under den mundtlige eksamen.

Du må ikke søge informationer på nettet, når du er til forberedelse, medmindre du er til en eksamen med netadgang.
Du skal downloade dine noter fra Google til din computer inden eksamensdagen. Du skal selv sørge for at medbringe en kuglepen el. lign. 

Hvis du har en mobiltelefon med, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden du bliver sat ind til forberedelse. Du får mobiltelefonen tilbage, når du har fået din karakter.

Hvis du går på nettet, og hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil el. lign, bliver du bortvist fra eksamen.

Når eksamen er overstået, må du ikke længere opholde dig på etagerne.

Eksamensspørgsmål til eksamen med lang forberedelse (24 timer) trækkes ved administrationen.

Sygeeksamen

Hvis du rettidigt har meldt dig syg til eksamen, har du mulighed for at blive indstillet til sygeeksamen, hvis du fremviser en lægeerklæring.
Sygeeksamen planlægges af administrationen og afholdes hurtigst muligt – senest i august 2019.

Specielt for 3.g-elever.

I de sidste eksamensdage, sørger skolen for et overdækket område, hvor jeres familier vente på jer, og her er I velkomne til at samles, når den sidste eksamen er overstået. Mere information om dette følger senere.

Hvis du er tæt på at dumpe:

Hvis det viser sig, at dine karakterer er så lave, at du for at bestå studentereksamen skal have en bestemt karakter i den sidste mundtlige eksamen, vil du blive gjort opmærksom på det inden sidste eksamen.

Syg før eksamen?

Før den mundtlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg til administrationen inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen.

Sygemelding skal ske på skolens tlf: 8230 2222.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

Før den skriftlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST 15 minutter, inden den pågældende skriftlige prøve går i gang.

Sygemelding skal ske til administrationen på skolens tlf: 8230 2222.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

Sygeeksamen

Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt.

I forbindelse med sommereksamen kan sygeeksamen placeres i august.

Tips til den gode mundtlige eksamen

Er du klar til din mundtlige eksamen eller årsprøve? Her kan du søge hjælp og inspiration og få tips og nyttige links.

mundtligeksam

Begynd her

Retningslinjer og regler ved de mundtlige eksaminer på OEG er et godt sted at begynde, når du skal til mundtlig eksamen på OEG. Her kan du læse mere om hvilke regler, der gælder ved de mundtlige eksaminer på OEG.

Fagenes læreplaner og vejledninger finder du på Undervisningsministeriets site. I vejledningerne kan du læse mere om rammerne og eksaminerne i de enkelte fag. Du kan få et overblik over, hvordan eksaminerne forløber, og hvordan du bliver bedømt.

Restudy er et rigtigt godt site, hvis du vil have overblik og gode råd til dine eksaminer. Her kan du bl.a. se, hvordan en eksamination foregår og finde gode eksempler på spørgsmål og oplæg til din eksamen.

EMU – Danmarks Læringsportal er et site under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Her kan du finde fyldig information om eksamen i de enkelte fag.

ra%cc%8ad-og-vejledning

Råd og vejledning til den mundtlige eksamen

Studienet har udarbejdet et godt site med gode råd til den mundtlige eksamen. Her kan du f.eks. læse mere om, hvordan du planlægger din forberedelse, og hvordan du tackler din nervøsitet.

Mine bedste råd til mundtlig eksamen er en video af Cecilia Demant. Her deler hun sin egne gode råd til, hvordan man klarer sig godt til eksamen. Rådene er fra en tidligere studerende, og de er utraditionelle og ligetil.

12 tips til 12-tallet er en video fra HK-Ungdom. Her kan du finde 12 gode råd, som du kan bruge til alle dine mundtlige eksamener. Rådene er set fra lærerens og censors perspektiv. Find ud af hvad lærer og censor kigger efter og lægger mærke til, når du går til eksamen.

Tips til den gode skriftlige opgave

skriftlige-opgaver

Er du klar til din skriftlige eksamen eller årsprøve? Her kan du søge hjælp og inspiration og få tips og nyttige links.

Dansk­Historie­Opgaven (DHO)

Dansk-Historie Opgaven er den store obligatoriske opgave i 1.g. DHO er den første træningsopgave, der peger frem mod SRP i 3.g. Opgaven skal træne dig i at skrive gode akademiske opgaver. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne og rammerne, inden du begynder på opgaven. ­

StudieRetningsOpgaven (SRO)

StudieRetningsOpgaven er den store obligatoriske skriftlige opgave i 2.g. Kravene til opgaven er større end DHO i 1.g. I SRO skal du bl.a. skrive et abstract på engelsk. På skolens site kan du finde inspiration til, hvordan du laver en redegørelse, en analyse og en diskussion. Her kan du også finde retningslinjerne for de større skriftlige opgaver med et supplement og et eksempel på en køreplan for SRO. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne og rammerne, inden du begynder på opgaven. ­

StudieRetningsProjektet (SRP)

StudieRetningsProjektet er den store obligatoriske opgave i 3.g. DHO og SRO er træningsopgaver, der peger frem mod SRP. Du skal anvende de metoder og kundskaber, som du tilegnede dig i DHO og SRO. På skolens site kan du finde retningslinjerne for de større skriftlige opgaver med et supplement og et eksempel på en køreplan for SRP. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne og rammerne, inden du begynder på opgaven.

Begynd her, når du skal inspiration til din opgave

Restudy har lavet en video med 10 bud, når du skal skrive en god opgave. Videoen er et godt sted at begynde, når du skal i gang med at skrive en skriftlig opgave. Her kan du også finde støtte til skriveprocessen frem mod den færdige opgave.

SkrivOpgave er et godt overordnet site, som Hovedbiblioteket i København står bag. Sitet er et rigtigt godt sted at starte, når du skal i gang med din opgave. Sitet guider dig igennem hele processen fra emnevalg til aflevering.

De store skriftlige opgaver er en del af Odder Gymnasiums site. Her kan du finde gode råd og oversigter, som du kan bruge, når du skal i gang med at skrive din opgave. Du kan både finde hjælp til skriveprocessen og til opgavens struktur og indhold. Desuden kan du finde en kort oversigt over, hvordan du undgår plagiat og snyd i din opgave.
På dette site kan du også finde gode vejledninger i, hvordan du laver en litteraturliste, og hvordan du anvender litteraturhenvisninger, citater og noter i din opgave.

Vejledning i akademisk opgaveskrivning er en pdf­-fil på 14 sider, som står Syddansk Universitet bag. Vejledningen er baseret på bogen “Den gode opgave” af Lotte Rieneckers (Gyldendal, 1997). Vejledningen er noget for dig, hvis du vil snuse til opgaveskrivning på universitetsniveau.

Opgaveskrivning (generelt) er en del af Kalundborg Gymnasiums site. Her kan du finde en kort og konkret vejledning i, hvordan du skriver en god opgave i gymnasiet. Sitet gennemgår de forskellige processer i opgaveskrivningen. Du kan bl.a. finde en god  vejledning i, hvordan du skriver en god problemformulering.

SkrivePortalen er et alsidigt site som 5 dansklærere fra Horsens står bag. Sitet kræver, at du har god tid til at gennemgå og læse om de forskellige elementer, som er vigtige, når du skriver opgave. Sitet er ikke anvendeligt som opslagsværk.

Hjælp til dansk grammatik

BedreDansk er et site, som Studienet står bag. Her kan du finde hjælp til specifikke grammatiske spørgsmål. Sitet er opbygget med en oversigt over de almindelig grammatiske fejl, som man ofte finder i opgaver. Hver fejl bliver forklaret både med en tekst og med et videoklip.

Grammatikfilm til danskundervisningen står Langcorr Aps bag. På deres youtube­-kanal finder du små film med de almindelige grammatiske fejl på dansk. De små korte film giver gode råd og små fif til, hvordan man kan undgå fejlene fremover.

Grammatik for dummies står sproget.dk bag. Sitet giver en god introduktion til dansk grammatik. I 6 små film guider Thomas Skov dig igennem grammatikkens hovedområder. Desuden kan du finde en lang række quizzer og øvelser, der på en sjov måde tester dine grammatiske kundskaber.

Dansk Sprognævn er et statsligt forskningsinstitut under Kulturministeriet. Du kan bruge sitet til at finde svar på meget specifikke grammatiske eller sproglige spørgsmål. Desuden har sitet en altid opdateret Retskrivningsordbog.

Særligt om Almen Sprogforståelse (AP)

Restudy har en række videoer, der er målrettet AP. Her kan du finde videoer indenfor emnerne ordklasser, sætningsanalyse og verber, tider og former. Til hvert emne er der desuden nogle quizzer og links til andre relaterede emner.

EMU har et site med flere relevante links til AP. Her kan du bl.a. finde links til brugen af de 6 kasus på latin og til repetitionsøvelser i AP.

Almensprogforståelse har en lang række links til gode øvelser som forberedelse til AP.

Vintereksamen: Retningslinjer og regler

Skal du til mundtlig vintereksamen, så læs her inden, du skal til eksamen.

Før den mundtlige eksamen

Tjek Lectio. Du har pligt til inden eksamensdagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din mundtlige eksamen foregår. Der kan forekomme ændringer indtil 48 timer inden din eksamen.

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg inden kl. 8 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen.

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen. Rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen.

Eksamen foregår på 4.sal. Du skal være til stede senest 30 minutter, inden din eksamen går i gang. Der sidder vagter på 4. sal, som tager i mod dig.

Under den mundtlige eksamen

Du må ikke søge informationer på nettet, når du er til forberedelse. Du skal PÅ FORHÅND downloade dine noter fra Google til din computer. Altså inden eksamensdagen. Du skal selv sørge for at medbringe en kuglepen o.l.

Hvis du har en mobiltelefon med, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden du bliver sat ind til forberedelse. Du får mobiltelefonen tilbage, når du har fået din karakter.

Hvis du går på nettet, og hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil el. lign, bliver du bortvist fra eksamen.

 

Når eksamen er overstået, må du ikke længere opholde dig på etagen.

Stress, perfektionisme og eksamensangst

mundt-angst1-1

Hvis du bliver ramt af eksamensangst og føler et pres, inden du skal til eksamen, er du ikke alene. Heldigvis er der hjælp at hente.

Studenterrådgivningen har flere gode sider med råd og vejledninger. Her kan du finde gode råd om eksamensangst og eksamensstress. Desuden kan du finde pjecer om stress, angst og perfektionisme.

Eksamensstress er psykoweb’s side med gode råd og øvelser til studerende, der bliver meget nervøse og stressede i forbindelse med eksamen. Her kan du bl.a. finde 10 gode råd til studerende, der står midt i eksamenspresset.

StudyMind har et privat site, som to psykologer står bag. Her finder du viden om eksamensangst og gode råd til den mundtlige eksamen.

OEG Studievejledning kan du også søge hjælp hos. Tjek tider i og udenfor eksamensperioden i dette link

Download af Google sites

 1. Gå ind på din google konto
 2. vælg data og tilpasning
 3. derefter download dine data
 4. derfra er der classic sites der kan sættes flueben ved og man kan vælge hvilke sites der skal downloades

Videovejledning

Officepakken

Man kan ikke bruge Google Docs som skriveprogram under de skriftlige eksaminer, så husk at få downloadet Officepakken:

Vejledning til gratis download af Officepakken